fbpx

Regulamin konkursu „Wakacyjna KIA HADM Gramatowski ”

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie zwanym w dalszej części dokumentu „Konkursem”.

Regulamin do pobrania: Regulamin konkursu

Art. 1. Organizator i cel konkursu

Konkurs jest organizowany za pośrednictwem internetu i jest komunikowany poprzez profilu HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/hadmpl). Konkurs organizuje firma HADM Gramatowski (dalej zwana w dokumencie „Organizatorem”) z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, Rokocin 4G. Celem Konkursu jest aktywizacja fanów profilu HADM Gramatowski w serwisie Facebook.com.

Art. 2.  Czas trwania Konkursu

Konkurs rozpocznie w dniach: od  01.08.2019 do 31.08.2019 do godziny 24:00.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po upływie 72h od momentu jego zakończenia.

Art. 3. Uczestnictwo w konkursie

Konkurs organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie pomorskim za pośrednictwem profilu HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/hadmpl)

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały treść niniejszego Regulaminu.

Uczestniczyć w Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, w tym przyrodnie)
b) osoby wchodzące w skład Komisja Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Jedna osoba może uczestniczyć w Konkursie jeden raz.

Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestników Konkursu wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

Art. 4. Zasady udziału w Konkursie

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest umieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia o tematyce wakacji z Kia na profilu HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/hadmpl).

Jeden Użytkownik może dodać tylko jedno zdjęcie.

Art. 5. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej i bezpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
a. utrwalania na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (w tym CD, DVD, CD ROM, UCD, itp.);
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie,
d. prawo obrotu w kraju i za granicą;
e. użyczenie, najem lub wymiana,
f. nadawanie za pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej, za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, w tym również simulcasting oraz webcasting w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w
jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej) systemie lub formacie, z lub bez możliwością zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych, teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych,
g. nadawanie za pośrednictwem satelity i telewizji interaktywnej;
h. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i
wielkości nakładów;
i. wykorzystywanie na stronach internetowych
j. wykorzystywanie w utworach multimedialnych;
k. wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe w /np.
MMS, WAP, SMS, itp./;
l. wykorzystywanie fragmentów do celów promocyjnych i reklamy;
m. wprowadzanie zmian, skrótów;
n. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez
siebie wybranym;
w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

Uczestnik naprawi szkody poniesione przez Organizatora jeżeli szkody takie powstaną w wyniku nieprawdziwości oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Uczestnika w takim zakresie, w jakim będzie to wynikało z jego winy.

Uczestnik zwalnia Organizatora z odpowiedzialności z tytułu roszczeń dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych oraz naruszenia wizerunku osób trzecich, powstałych w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i zobowiązuje się do ich pełnego zaspokojenia.

Art. 6. Komisja Konkursu i zasady przyznawania nagród

Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa przy zachowaniu należytej staranności Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.

Komisja nagrodzi jedną osobę, która zgromadzi największa liczbę interakcji (polubienia etc.) przy swoim komentarzu z zdjęciem pod postem konkursowym na profilu HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/hadmpl).

W przypadku, gdy dwa zdjęcia w komentarzach otrzymają jednakowa ilość interakcji (polubienia etc.), wygrywa komentarz z wcześniejszą datą publikacji.
O przyznaniu nagrody Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.com. Wyniki Konkursu są jawne i zostaną ogłoszone na profilu HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/hadmpl).

W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie Laureata Konkursu, np. w przypadku kontaktu zwrotnego Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Nagrody. Werdykt Komisji jest werdyktem ostatecznym.

Art. 7. Nagroda

Nagrody przewidziane w Konkursie ufundowała firma HADM Gramatowski z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Komisja nagrodzi jedna osobę , która zgromadzi największą liczbę interakcji (polubienia etc.) przy swoim komentarzu z zdjęciem pod postem konkursowym na profilu HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/hadmpl)

Nagrody stanowić będzie wypożyczenie samochodu marki Kia ProCeed z pełnym bakiem na 48h od momentu odbioru w autoryzowanym salonie KIA HADM Gramatowski Rokocin 4G, 83-200 Starogard Gdański, który należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu.

Informacja o Nagrodach w Konkursie będzie dostępna na stronie profilu HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/hadmpl)

Nie ma możliwości wymiany nagrody na inne.

Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za Nagrodę ani zamiany jej na inną nagrodę.

Art. 8. Przyznawanie Nagrody

Wyniki są jawne i ogłoszone zostaną na fan profilu HADM Gramatowski twój Autoryzowany Dealer Skoda i Kia w serwisie Facebook.com (https://www.facebook.com/hadmpl). Po wyłonieniu Laureata, skontaktujemy w wiadomości prywatnej poprzez ww. serwis w celu ustalenia daty odbioru nagrody.

Warunkiem wydania Nagrody jest dostarczenie niezbędnych danych osobowych. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wydania nagrody. Dane zostaną wykorzystane jednorazowo do wysłania lub wręczenia nagrody po osobistym stawieniu się w placówce Organizatora, po czym zostaną usunięte. Organizator wymaga osobistego stawiennictwa po odbiór przyznanej Nagrody w siedzibie HADM Gramatowski w Starogardzie Gdańskim, Rokocin 4G. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika ma charakter dobrowolny.

W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie wówczas do nieprzyznania nagrody.

Art. 9. Wręczanie nagród i zasady opodatkowania

Laureat musi odpowiedzieć na telefon informujący o terminie osobistego odbioru nagrody w siedzibie firmy w Rokocin 4G, 83-200 Starogard Gdański.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających odbiór i wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgodności z prawdą podanych przez Uczestnika danych.

Zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w imieniu Uczestników Konkursu obliczy, pobierze i odprowadzi Organizator, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami powstanie obowiązek uiszczenia takiego podatku.

Art. 10. Roszczenia i reklamacje

Jakiekolwiek roszczenia w związku z udziałem w Konkursie, jeśli uprzednio nie wygasły na mocy szczególnego postanowienia niniejszego regulaminu, muszą zostać zgłoszone Organizatorowi w ciągu 5 dni od zakończenia Konkursu, pod rygorem wygaśnięcia.

Uczestnik Konkursu może informować Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem.

Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Konkursu drogą elektroniczną, na adres: r.drosdowska@hadm.pl

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

Art. 11. Postanowienia końcowe

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem mającym wiążącą moc prawną w zakresie realizacji Konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.

Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na stornie internetowej Organizatora.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez fanów.

Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana czy powiązana z facebook.com. Informacje kierowane są do Organizatora a nie do portalu Facebook.com. Informacje przekazane Organizatorowi zostaną wykorzystane jedynie w celu prawidłowego przebiegu Konkursu.

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do kontaktu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu szczegółową ofertę.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Starogardzie Gdańskim lub Elblągu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Elblągu lub Starogardzie Gdańskim. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.

#

Chcesz sprawdzić auto przed zakupem?
Umów się na bezpłatną jazdę próbną w naszym salonie

Zapraszamy do wyboru lokalizacji w Starogardzie Gdańskim lub Elblągu. Na spotkaniu przedstawimy Państwu warunki zakupu.


#
HADM Gramatowski